Oferta

Ośrodek szkoleniowo-konsultingowy BHP Kompleks oferuje szeroki zakres usług związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Prowadzimy również różnego rodzaju kursy i szkolenia dla operatorów wózków widłowych.
Nasza oferta obejmuje:

Kursy na operatorów wózka widłowego

Kurs omawia jak jest zbudowany i jak działa wózek widłowy, oraz w jaki sposób prawidłowo i bezpiecznie go eksploatować. Ponadto uczestnicy uczą się jak prawidłowo, samodzielnie prowadzić taki pojazd i w jaki sposób wykonywać manewry z osprzętem wózka. W trakcie szkolenia omawiane są również obowiązujące przepisy BHP i zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Szkolenia dla przyszłych operatorów wózka widłowego

Kurs pozwala zdobyć kwalifikacje do wykonywania zawodu z przyszłością. Prowadzimy szkolenia z zakresu operowania wózkami widłowymi i podnośnikowymi. Zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów. Program kursu może zostać dopasowany do wymagań uczestników.

Kurs na operatora podestów ruchomych przejezdnych

Szkolenie obejmuje praktyczne i teoretyczne zagadnienia, które są potrzebne do opanowania kierowania podestami ruchomymi przejezdnymi wolnobieżnymi, samojezdnymi montowanymi na pojeździe i przewoźnymi. Ukończenie kursu przygotowuje do zdania egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie kwalifikacji.

Profesjonalny kurs BHP

Oferta skierowana do pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Kurs może zostać dopasowany tematycznie do każdej branży, tak, by uniknąć zagrożeń dla życia i zdrowia. Możliwość przeprowadzenia szkolenia w ośrodku BHP Komplex lub online po przez e-learning.

Kursy i szkolenia BHP

W ramach kursów BHP prowadzone są szkolenia wstępne, pracodawców, przeciw pożarowe, okresowe i szkolenia pracowników. Kursy te dedykowane są dla osób będących pracodawcami, pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, inżynieryjno-technicznych, w administracji biurowej, służbie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dla osób wykonujących zadania tej służby.

Wypadki przy pracy

Proponujemy prowadzenie czynności związanych z wypadkami przy pracy, zrównanymi z wypadkami przy pracy oraz tymi, które zdażyły się w drodze do i z pracy. Każde zdażenie jest dokładnie badane przez zespół specjalistów. Wyniki prowadzonego przez nich dochodzenia są sporządzane w formie protokołu powypadkowego, który jest sporządzany w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypadku.

Ocena ryzyka zawodowego

Proponujemy pomoc w zakresie analizy stanu BHP w firmach, a następnie w oparciu o zdobytą dokumentację spożądzamy plan prewencyjny. Uwzględnia on wszelkie szkodliwe czynniki i prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków. Opisuje on również ryzyko jakie wiąże się z zakresem obowiązków pracowników na danym stanowisku.

Szkolenia okresowe pracowników

Szkolenia pracowników z zakresu przepisów BHP muszą być wykonywane cyklicznie, by pracownicy byli zaznajomieni z aktualnymi regułami. Kursy takie obejmują m.in. szkolenie z pierwszej pomocy i ochrony przeciwpożarowej. Proponujemy szkolenia dla osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach roboczych, technicznych, nowo zatrudnionych, stażystów, służb bezpieczeństwa, inżynierów, pracujących w administracji, biurach i innych.

Szkolenia BHP pracodawców

Przeznaczone dla pracodawców szkolenie pomoże uzupełnić wiedzę oraz posiąść umiejętności z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kurs ten pomoże również w umiejętnej ocenie zagrożeń na stanowiskach pracy i ryzyka jakie niosą te zagrożenia. Wdrożenie w życie wiedzy nabytej podczas szkolenia zwiększy skuteczność ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywanym zawodem.

Szkolenia okresowe BHP

Szkolenie takie powinno być organizowane przynajmniej raz na trzy lata, a w przypadku gdy na danym stanowisku występują zagrożenia dla życia i zdrowia, przynajmniej raz w roku. Kurs składa się z 15 godzin lekcyjnych obejmujących zajęcia teoretyczne i praktyczne, trwającego przynajmniej 5 godzin lekcyjnych seminarium i samokształcenia na podstawie otrzymanych materiałów i przekazanej wiedzy.

Szkolenia wstępne BHP

Oferta obejmuje wstępny kurs BHP, na który składa się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Pierwsza część przeznaczona jest dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów podczas praktyk studenckich, stażystów oraz uczniów. Druga część dedykowana jest dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach niosących ryzyko dla zdrowia lub życia, pracowników zmieniających stanowisko, studentów na praktyce studenckiej oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

Szkolenia PPOŻ

Kurs obejmuje omówienie przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz sposobów ich gaszenia. Szkolenie ppoż pomoże przyswoić uczestnikom zasady zabezpieczania urządzeń, obiektów, instalacji i terenów. W trakcie jego trwania są również omawiane przepisy prawne, do których muszą się stosować organizacje i instytucje. Kursanci uczestniczący w szkoleniu dowiedzą się również jak prawidłowo posługiwać się sprzętem do gaszenia pożarów, sprzętem ratowniczym i urządzeniami przeciwpożarowymi.